HALOK NWGBAI Nwng bai halok bomani mwktwini tamo Chaya tong? Mwkhang sichawi kochokna nangkha Bwkhani kokthai sawi tongo Chwngkhrebwi mwkhangni thaio Nini hayungo mwkhang ani Siniya wngkha, Bui tini ang wngwi thangkha Lama kaisa himmani chwng Yapri thairok hadului kobolkha Salno nasingwi swmai thangmarog Hor mwnakbai kwmai thangbaikha. Aswkde chalkha nini bai...
Maichwlwi no kolsa hinwi Sak nangya ta wngdi Kolsa bai no yak mochom Wngwi mano,
Oh jora nwng tamo amono ta wanadi Jora kaisa nwng tamo wngwi mano amo si wansukdi.
WANAMA POJA Tongthai nog kwrwi Lenglana thai kwrwi Borobo khakchang sinai, Wanama poja khorokgo twiwi Tei bwswk ma tongsinai, Nukhung lapsani sakolom naitugwi naibo Khorokni satung kakya, Bwlai laisani koton nawibo Khorokni pantwi kakya. Wansukma khani khaono tonwi Thinang no wansuk horo, Horni emangba...

LATEST UPDATES