JADUNI SUMUI KHORANG Nobarbai baksa kobonwi phaikhe Khwnathok nini sumuini khorang Birwi thango nonomang rwktharwi Udila chajak ani o khapang. Huchung kwchamni gairing kwbaio Jephuru nwng achugwi subo sumuino Khanga yag songwi siringsakhe ang Nini ganao achugwi makhwnao Jaduni khwnathok sumui khorangno. Nwngbai achugwi kokbithi salaimani Haping kwchamni sipingbwhlwngo Khapang tongthogo...
NAITHOK Tamole naithok tamole naithokya Sajokha hwnkhe uah kwthwino phano Naiwi naibaiyakhe bwswkse naithok. Uatwi joraphuru twimani twi kuthuk Sikli tongphurukhe tokhabo naithok, Phatarno naikhe buphang sakani tokhathaichumubo Naiyani naithok chayani chathok. Phungo barnai naithok khumbarbo Nobarbai baksa bahai motomsaharwi Bombrai bereng phaiphano Jora ongkhe mahoisawi kwrainai, Mangni naithok salsa paiwi...
SACHLANG Maising kwchangmani siyari kwmawi kwlaikha phungo pantwi wngwi sachlang,nwng teisa kiphilwi phaikha tini o hayungo jorabai mwchangrwi. Hapung kuchukni buphang bokhrogo chumui kuphurok kobolkha tini khorang kwtwikhe rwchabwi kungkila kwmajak logesong rutugo bini. Kormolwlwk khe barjak lamak bubaro piya-bombrairok phaiwi berenglaijak, Hayung kupulwng chechema khorangbai Jorabai gothok riwi nono lamsukjak. Sachlang,nwng...
KHANI KOK Khao kok kabangma Sabono sasinai ang, Waisasuk satoi ungphung Kachagoi thango ang. O kha sago ano Borokno puito ta chadi, Khani kok Khaono huioi tondi. Torwrwk khasirwrwk Uansukma phaio kabang, Sikha angbo taklai Lama gamkhai busumamang. Boroktoh tongnaino kabangma Nwngbai bachajak, Tophung bogni bisingo nini hinoi Khoroksaphungno mangwlak. Kha bisingo kap phung Khorang khaimaya, Khukbai munui...
KHOROKSA CHWLABA Jeswk lengjakphano yakung mabathakya chungle khoroksa chwlaba, Langma kwcharo keboni yak mayakarya chungle khoroksa chwlaba, Swncharni swnamjak raidano maswbaiya chungle khoroksa chwlaba kwpalni kolomtwi khibiphano ajina nangnai chungle khoroksa chwlaba Maa-phano thwiyasak naikolwi matongnai chungle khoroksa chwlaba Nukhungni pojano thwiyasak marujnai chungle khoroksa chwlaba Haiphano khathwiya haiphano phan baiya chungle khoroksa...
AITORMA Achuk jorani aitorma, Nwngle belaino naithok ma. Kebono solya Nini naithok ma. Aichuk jorao nwngle mwchangma. Boro o man kha nwngbai, Aswk Nini naithok ma. Khale muchung go, Nini ganao birwi tong Nani. Nini naithok mwkhangno, Tangwi nai Nani. O naithok aitorma, Salni satung phaiyani swkang, Nwngle phunuk go, Nini naithokma pohorno. Salbrumno...
NAISINGWI TONGO Sarik sal laiwi hor sukpaikha Khao bo kirima habkha Mwnak bisingo chati rutugo ang. Nokha sakao chwngbak chwngbak khe Athukiri rok chwngsalai tongo Nokhlao saichung achugwi Nokha saka naisate naisate khao uansugo Ani yaknobo phologwi mankheba Salsa kholwi naikhamun kolsa kolsa khe, Yakbo kasugliya athukiribo kholmanliya Jora simi...
KWMAWI THANGKHE Kwmawi thangkhe nokhao waisa rutugwi mangwlak ano, Facebook WhatsApp Instagramo rutukdi nwng jeswk phano. Aphuru nini mokolni muktwio ani mangpili simi nuknai, Kubui hamjkma bomono hwn aphuruse sawi manai. Hakchalwi thangkhe nwngbai waisa kiphilwi mangwlak tei ano Browser, Google, chrome-o phano naitukdi nwng jeswk phano. Aphuru nini emango simi ang phaiwi...
PHIOI RWPHAIDI ANI BOLONG Kol motarni twi nangya Ha bisingni twi lwngya Misi yapaini twi manphabw Anw twi thocha rwphaidi. Ang twi kangjak Ani totra ranjak Twi malwngya dwkjak Anw twi khanpaidi, Twi khan miyakhai Phioi rwdi ani bolong halong Mwthangwi rwdi bophang waphang Phioi rwphaidi twisani holong. Twi mwthangnai Twisani holong,bophangni...
Imang Kocho Imang kochono manjuna hwnwi Mukum serebo miling malang, Nukliya tei kwbai, kochono phano! Khapang umaiwi mokolo muktwi, Kiphilwi phaio swlwkjak mukthang Bandeui khano mokolo banai Nakhwrai imangno sabo puitu thang? Imangba imangno ta Mukthangni birmang buphuru sari. Raman Debbarma

LATEST UPDATES